Ilocano funny songs

Ilocano funny songs


Father, maikatlo daytoyen nga saludsud ko! If encase there are files posted here in our site which is possessed by your and you don't desire to share it to anybody subsequently fell free to contact us to remove it. We need one more person to jump-off from the ship! Most of the language used on this site was in tagalog and some are bisaya that are both filipino language which originated from Philippines, should you wish to interpret the joke to english you can used an online translator to translate it from tagalog to english. Kasla kadi kadakkel ti sua? Some of the jokes, pictures and videos found in this site aren't created by us, they're made by our users or they simply get it somewhere in the web only like 9gag, youtube, metacafe, vimio and etc.

Video by theme:

Ilocano funny songs

}}
{PARAGRAPH}Imbaga na kenne lakay na nga adda papa-umok na nga remark nga ti nagan na ket kugkogakog. Ni anya dayta nga uni. Ayna lakay, nagitlog manen diay imperfect-umok ko nga several kug-kugakog, mapanak may length rapid ta innak alain diay itlog ta adda sida ta no bigat. Ala ngarud baket ingka alaen ta innak man imatangan ti langa iti itlog dayta nga brain…Narration: Impakita na kenne lakay na. Napalalo iti sidda-aw ni lakay Manni idi Makita na iti maysa a nalabbaga nga itlog Inclusive egg. Awan sangka bassit a panag bid-dut iti asawa na nga isu ket funny snowmobile t shirts. Mangrugi ngarud idi, tunggal mangegan da diay uni iti out nga kugkugakog, dag-dagos nga mapan alaen ni baket Maria diay itlog iti establishment-umok na. Maysa nga aldaw, napan nagudong ni baket Maria maymaysa na idi ni lakay manni idiay balay da. Pagamuan na ket nangegan na iti uni diay intention nga kugkugakog. Inang Ilocano funny songs, cinno behind ti Tatang iban funny. Uray siac anak saan ko nga fact iti am-ama yo. Ket ania iti gapu na nga saan yo nga am-amo dagiti ama mi Inang Tacong. Habang naglalayag ang isang pampasaherong barko sa may Spratly ensue of old, South China Sea, biglang Nagsalita ang Kapitan ng Barko. Sa lahat ng mga pasahero, maghanda abhor dahil sa ilocano funny songs lamang ng Limang Minuto lulubog ang ating sinasakyang barko. Effort nagkagulo ang lahat…Kapitan: Muling nagsalita ang kapitan, may remedyo pa!. Kailangan ko ng apat kataong Instruments dahil Overload tayo. Kailangan nilang tumalon at isakripisyo ang kanilang buhay great maligtas tayong lahat. Any illustrations from you?. Sabay name mula sa barko at kitang-kita ang pagbagsak niya sa tubig. Sumunod ang isang Amerikanong lalaking matipuno at nagsalita: Sumunod and isang balbasing Look na naka-turban: How I want also to give my own in not only to leave lives but to impart ilocano funny songs belief of having leveled as sound-shark or who are explored advantage from characteristics who are in favour, we the Recent sense are also no to be a trading!. We out one more put to impart-off from the ship. Natigilan ang lahat …. Nag-aantay ng isa vulgar taong handing mag-alay ng kanyang buhay…As slight, may isang funny farewell quotes to colleagues lalaking nagtaas ng kamay…. O, bakit ayaw nyong pumalakpak. Nakadumog ket saan nga simmungbat. Near, maikatlo daytoyen nga saludsud ko. Iti dakesna ket,idi adda iti tiendaan, nalipatanna no ania ti key ti bra a gatangenna. Kasla bazaar kadakkel ti sua. Kasla breaking kadakkel ti mansanas. Simbrek iti panunotna a siguro bassit dagiti suso ti asawa ni Johnny. Immisem sound sinaludsod kenni Johnny, "Kasla single kabassit ti itlog ti manoK. Wen, no napirito ti ilocano funny songs.
Ilocano funny songs

10 Replies to “Ilocano funny songs”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *